Nowe obostrzenie od 8 lipca 2020

Uwaga Mieszkańcy Gminy Godów !! W dniu 8 sierpnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie rady ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Cały powiat wodzisławski oznaczony został kolorem czerwonym, gdzie obowiązują do odwołania większe obostrzenia. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.gov.pl w zakładce Aktualne zasady i ograniczenia w którym zamieszone są informacje o bieżących […]

Read more

Raport o stanie gminy za rok 2019

Procedura udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy (art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym) Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506 tj.) wójt, co roku do 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności  wójta w roku poprzednim, w […]

Read more

Jak segregować odpady

Poniżej przypominamy zasady segregowania odpadów komulanych. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wszyscy mieszkańcy zostali zobligowani do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, jednak nie zawsze wiadomo jak z nimi postępować, dlatego też poniżej zamieszczamy przykład segregacji poszczególnych odpadów: PLASTIK i METAL do worka o kolorze żółtym należy wrzucić: CZYSTE zgniecione butelki PET, butelki po napojach, puste butelki po olejach spożywczych […]

Read more

Skrzyżowaniu pięciu dróg w Wodzisławiu Śląskim do przebudowy

Szanowni Mieszkańcy, we wtorek 14 lipca rusza przebudowa układu drogowego na tzw. skrzyżowaniu pięciu dróg w rejonie wodzisławskiej dzielnicy Wilchwy. Oznacza to też, że od wtorku planowane jest wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic: Mszańskiej, Turskiej, Skrzyszowskiej i Stefana Czarnieckiego w Wodzisławiu Śląskim. Skrzyżowanie będzie przejezdne wyłącznie na relacji: ulica Stefana Czarnieckiego (od drogi wojewódzkiej nr 933) – ulica Mszańska […]

Read more

Wsparcie Fundacji JSW na zakup nowych komputerów do pracowni informatycznej

W dniu 14 kwietnia br została podpisana umowa darowizny pomiędzy Fundacją Jastrzębskiej Spółki Węglowej a Szkołą Podstawową w Krostoszowicach. Dzięki finansowemu wsparciu Fundacji JSW Nasza Szkoła wzbogaciła się o nowoczesny sprzęt komputerowy, który wykorzystywany będzie przez uczniów.  Pozyskane środki z Fundacji JSW to kwota 18 000,00 zł. Dzięki tym środkom i wkładowi własnemu zakupiono  8 nowoczesnych stanowisk komputerowych do pracowni […]

Read more

Ulga za kompostowanie bio odpadów

Informuje się mieszkańców, że zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Godów uchwalonym uchwałą Rady Gminy Godów nr XVIII/112/2020 z dnia 30 marca 2020r., właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi przysługuje częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy kompostują bioodpady w przydomowych kompostownikach. Za kompostowanie bioodpadów uznaje się deponowanie tych odpadów w kompostownikach z zachowaniem […]

Read more

Program MOJA WODA

Zgodnie z zapowiedzią, wraz z nastaniem lipca br. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczął nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2020 roku i wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024. Udzielone w ramach ww. programu wsparcie finansowe będzie mogło zostać przeznaczone na zakup, montaż i uruchomienie instalacji, które pozwolą na zagospodarowanie wód […]

Read more

Urząd Gminy dalej z ograniczeniami

W trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników oraz w związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii, Urząd Gminy Godów w dalszym ciągu i do odwołania będzie funkcjonował w ograniczonym zakresie. z dniem 8 czerwca br. Urząd Gminy Godów będzie czynny w dni robocze, w następujących w godzinach: w poniedziałek w godzinach od 7.00 do 12.30 i od 13.00 do 17.00, od wtorku do czwartku w godzinach od 7.00 do 12.30 i od 13.00 do 15.00, w […]

Read more
1 2 3 31