Nakazy i zakazy dla posiadaczy ptaków

PTASIA GRYPA

Informujemy, że z powodu ujawnienia na terenie powiatu raciborskiego ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków Wojewoda Śląski wieczorem 25 kwietnia wydał „Rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego oraz miasta Rybnik”.

Wojewoda Śląski wyznaczył strefę objętą zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), obejmującą następujący obszar:

 • miasto na prawach powiatu Rybnik;
 • powiat raciborski (wszystkie gminy);
 • powiat wodzisławski (wszystkie gminy);
 • gminy: Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Świerklany w powiecie rybnickim.

W strefie objętej zakażeniem Wojewoda nakazuje:

 • utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub innym miejscu w gospodarstwie w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach i ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;
 • monitorowanie i niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków poprzez unieszkodliwienie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych ptaków zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1 z późn. zm.);
 • niezwłoczne oczyszczenie i odkażenie miejsc przebywania drobiu oraz miejsc przechowywania i przetwarzania zwłok drobiu, produktów drobiarskich, paszy dla drobiu oraz usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków;
 • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI);
 • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące oraz wychodzące z gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, w szczególności odkażanie rąk i obuwia;
 • wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do budynków inwentarskich i wyjściami z tych budynków oraz utrzymanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego albo zastosowanie innych rozwiązań technicznych pozwalających na oczyszczenie i odkażanie obuwia przed wejściami do takich budynków i wyjściami z nich;
 • wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz utrzymanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego albo zainstalowanie w tych gospodarstwach niecek dezynfekcyjnych lub innych urządzeń zapewniających dezynfekcję kół pojazdów wjeżdżających do tego gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających – przy czym szerokość tych mat albo niecek nie powinna być mniejsza niż szerokość wjazdów do tego gospodarstwa i wyjazdów z niego, a ich długość nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego do tych gospodarstw lub z nich wyjeżdżającego.
  posiadaczom zwierząt:
  a) prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkalnych,
  b) niezwłoczne informowanie powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie,
  c) zgłaszanie miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na wysoce zjadliwą grypę ptaków (HPAI) powiatowemu lekarzowi weterynarii.

Ponadto w strefie objętej zakażeniem Wojewoda zakazuje:

 • przemieszczania ptaków dzikich oraz produktów pochodzących od tych ptaków i z tych ptaków przez ludzi;
 • wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych z gospodarstw, gdzie jest utrzymywany drób, chyba że powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie wywożenie lub rozrzucanie;
 • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 • wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

Uwaga: zgodnie z informacją uzyskaną od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wodzisławiu Śl. zakazem objęte są również loty gołębi.

Informujemy dodatkowo, że zgodnie z rozporządzeniem przy drogach wjazdowych do powiatu wodzisławskiego od strony Jastrzębia-Zdroju (nie znajduje się w strefie) i Republiki Czeskiej administratorzy dróg zostali zobowiązani do umieszczenia tablic informacyjnych o treści: „UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW – STREFA OBJĘTA ZAKAŻENIEM”.

Kontakt do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii: ul. Tysiąclecia 1A, 44-300 Wodzisław Śląski, tel. 32 455 22 20, e-mail: wodzislawsl.piw@wetgiw.gov.pl

Źródło: www.godow.pl