Harmonogram odbioru śmieci na rok 2023

Poniżej publikujemy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Godów od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku. W okresie tym odbiorem i zagospodarowaniem odpadów oraz obsługą Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zajmować się będzie wybrana w postępowaniu przetargowym firma PPUH Komunalnik sp. z o.o. z Jastrzębia-Zdroju. Stawka za odbiór odpadów wyniesie 36 zł.

Stawka za śmieci w 2023 r.

Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w 2023 r. wyniesie, w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 36,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Wysokość stawki na 2023 r. oszacowana została w następujący sposób:

  • główny koszt systemu to wynagrodzenie dla firmy komunalnej w wysokości 454,96 zł/rok/mieszkańca (wynikający z kwoty zaoferowanej w przetargu), co daje stawkę miesięczną dla jednego mieszkańca na poziomie 37,91 zł,
  • dodatkowe koszty funkcjonowania systemu w gminie to koszty pracownicze, oprogramowania komputerowego, koszty administracyjne, koszty monitoringu, energii oraz modernizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, koszt analizy gospodarki odpadami, koszt realizacji zawiadomień w ramach bieżącego funkcjonowania systemu; suma tych kosztów stanowi dodatkowe 27,72 zł/rok/mieszkańca, co daje miesięcznie dodatkowo 2,31 zł,
  • w analizie przyjęto ściągalność na poziomie 96%, co dodatkowo generuje koszt w wysokości 3,73 zł/rok/mieszkańca, co daje miesięcznie 0,31 zł,
  • została uwzględniona szacowana nadwyżka budżetowa w wysokości 504 501,00 zł, co generuje obniżkę
    w wysokości 40,28 zł/rok/mieszkańca, a to z kolei daje miesięczną obniżkę w wysokości 3,36 zł,
  • została uwzględniona szacowana nadwyżka budżetowa związana z realizacją aktualnej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z firmą Transgór S.A. w wysokości 300 000,00 zł., co generuje zniżkę w wysokości 23,95 zł/rok/mieszkańca i daje miesięczną obniżkę w wysokości 2,00 zł.

Kompostujesz bioodpady? Należy Ci się ulga w opłacie

Przypominamy, że właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi przysługuje częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy kompostują bioodpady w przydomowych kompostownikach. Wynosi ono 1,50 zł miesięcznie.

Harmonogram odbioru śmieci można pobrać poniżej

Harmonogram odbioru śmieci