Od nowego roku 2022 będą zmiany w systemie odbioru bioodpadów

Urząd Gminy Godów informuje, że zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do uchwał regulujących system gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Godów, wprowadza się z dniem 01.01.2022r. odbiór bioodpadów na poniższych zasadach:

  • bioodpady będą odbierane sprzed posesji wyłącznie w pojemnikach na odpady o pojemności minimalnej 110l, (nie będę odbierane worki w kolorze brązowym z bioodpadami),
  • gmina nie będzie dostarczała z dniem 01.01.2022r. worków do segregacji bioodpadów – worki brązowe (pozostałe worki do zbiorki odpadów selektywnych jak papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne będą dostarczane tak jak dotychczas),
  • mieszkaniec sam zaopatruje swoją posesję w kubły do odbioru bioodpadów o wymaganej pojemności minimalnej 110l.
  • bioodpady odbierane sprzed posesji nie będą limitowane

Ponadto, przypomina się, że właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi przysługuje częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy kompostują bioodpady w przydomowych kompostownikach.
Za kompostowanie bioodpadów uznaje się deponowanie tych odpadów w kompostownikach z zachowaniem warunku, że na każdą osobę zamieszkałą daną nieruchomość będzie przypadać co najmniej 0,5 m3 pojemności kompostownika. Nie ustala się innych wymagań co do materiałów z jakich wykonany będzie kompostownik.

Ponadto właściciel posesji na której są kompostowane bioodpady, będzie zwolniony z posiadania pojemników przeznaczonych do zbierania bioodpadów i z tej posesji nie będą odbierane bioodpady przez firmę komunalną.

Źródło: www.godow.pl