Udokumentuj opłatę na PSZOK

W związku z zaistniałymi przypadkami „podrzucania” odpadów komunalnych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skrbeńsku przez osoby spoza terenu Gminy Godów, które w ostatnim czasie znacznie się nasiliły, informuje się, że w celu właściwej identyfikacji osób dostarczających odpady do punktu należy przedłożyć do wglądu:

– dokument potwierdzający ostatnią wpłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub informację z Urzędu Gminy Godów o wysokości naliczonych opłat za odbiór odpadów,
– właściciel powinien wylegitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość, aby wyeliminować osoby podszywające się pod mieszkańców Gminy Godów.

Przypomina się, że zgodnie z §2 pkt. 1 i 2 załącznika do uchwały Rady Gminy Godów Nr XVIII/113/2020 z dnia 30 marca 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi – to właściciel nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy Godów dostarcza odpady do punktu oraz zobowiązany jest do okazania dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednocześnie, informuje się, że od dnia 17 lipca 2021r. zmieniono organizację ruchu na terenie PSZOK, co w znacznym stopniu powinno ułatwić jego użytkowanie.