Ulga za kompostowanie bio odpadów

Informuje się mieszkańców, że zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Godów uchwalonym uchwałą Rady Gminy Godów nr XVIII/112/2020 z dnia 30 marca 2020r., właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi przysługuje częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy kompostują bioodpady w przydomowych kompostownikach.

Za kompostowanie bioodpadów uznaje się deponowanie tych odpadów w kompostownikach z zachowaniem warunku, że na każdą osobę zamieszkałą daną nieruchomość będzie przypadać co najmniej 0,5 m3 pojemności kompostownika. Nie ustala się innych wymagań co do materiałów z jakich wykonany będzie kompostownik.

Ponadto właściciel posesji, na której są kompostowane bioodpady, będzie zwolniony z posiadania pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania bioodpadów i z tej posesji nie będą odbierane bioodpady przez firmę komunalną. Jednakże, właściciel posesji kompostującej bioodpady zachowa możliwość pozbywania się zwiększonych sezonowo ilości tych odpadów, dostarczając je bezpośrednio do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Zwolnienie ustala się w wysokości 1,50 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
Od 01 sierpnia 2020 r. opłata za gospodarowanie odpadami, które są zbierane w sposób selektywny, wyniesie 27,50 zł, zatem stawka dla osób posiadających kompostownik przydomowy będzie pomniejszona do kwoty 26,00 zł.

Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jest złożenie przez właściciela deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w której właściciel nieruchomości deklaruje posiadanie kompostownika przydomowego i w którym są kompostowane bioodpady stanowiące odpady komunalne.

Zobacz także:

Uchwała Nr XXI/124/2020 Rady Gminy Godów w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXI/125/2020 Rady Gminy Godów w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonych na terenie Gminy Godów, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku

Uchwała Nr XVIII/113/2020 Rady Gminy Godów w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Źródło: www.godow.pl