Program MOJA WODA

Zgodnie z zapowiedzią, wraz z nastaniem lipca br. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczął nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2020 roku i wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024. Udzielone w ramach ww. programu wsparcie finansowe będzie mogło zostać przeznaczone na zakup, montaż i uruchomienie instalacji, które pozwolą na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. W efekcie, wody te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, czy też do rowów odwadniających, za to będą mogły być wykorzystane (np. w celach gospodarczych).

Do rozdysponowania w ramach programu „Moja Woda” jest 100 mln zł. Zakłada się, że kwota ta pozwoli na utworzenie ok. 20 tys. przydomowych retencji. Pojedyncza dotacja może sięgać 5 tys. zł. Otrzymane środki mogą posłużyć na zainstalowanie przewodów odprowadzających wody opadowe – zebranie ich z rynien do zbiornika retencyjnego podziemnego lub nadziemnego, utworzenie oczka wodnego, montaż instalacji rozsączającej oraz elementów do nawadniania, czy też do innego sposobu wykorzystania zatrzymanej wody.

W ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu od 1.07.2020 roku, za pomocą portalu beneficjenta. W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

– założyć konto w portalu beneficjenta na stronie portal.wfosigw.katowice.pl (nie dotyczy osób posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu. Formularz wniosku będzie dostępny dopiero po zalogowaniu w portalu;

– pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny w menu po lewej stronie w zakładce „DEDYKOWANA OFERTA DLA BENEFICJENTA (FORMULARZE WNIOSKÓW)” >”Program priorytetowy MOJA WODA”. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych;

– wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w portalu beneficjenta;

– wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników, znajdującym się na ostatnich stronach formularza wniosku, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice (w godzinach jego pracy, tj. 7:30 – 15:30). Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.

Wszystkie inne niezbędne informacje, w tym regulamin udzielania dotacji w ramach programu „Moja Woda”, znajdują się na stronie WFOŚiGW Katowice.