Rusza kolejny etap modernizacji ewidencji gruntów i budynków w gminie Godów

Od poniedziałku, 16 grudnia, w teren wyruszą geodeci, którzy przeprowadzą prace terenowe związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Godów. Tym razem odwiedzą posesje w Krostoszowicach, Łaziskach, Podbuczu i Skrzyszowie.

Za przedsięwzięcie odpowiada konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne VERTICAL Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach, iMaper Adam Marcisz z siedzibą w Żorach oraz wspólnicy spółki cywilnej: Jerzy Bryk i Damian Malcharek, działający jako spółka cywilna UNIMAP s.c. J. Bryk, D. Malcharek z siedzibą w Katowicach.

Geodeci dokonują pomiarów i weryfikacji sposobu użytkowania gruntów zabudowanych. Z tego powodu mają prawo wejść na posesję i dokonać pomiarów. Nie mogą jednak domagać się wpuszczenia do domu. Wszyscy uprawnieni geodeci legitymują się pisemnym upoważnieniem wydanym przez Starostę Wodzisławskiego. Na upoważnieniu znajdują się dane osobowe wraz z numerem dowodu osobistego. W razie wątpliwości można więc poprosić geodetę o okazanie upoważnienia. Wszyscy geodeci posiadają też kamizelki odblaskowe.

Po zakończeniu prac terenowych, które potrwają od 16 grudnia do 15 września 2020 r. powstanie projekt operatu opisowo-kartograficznego, który będzie podlegał wyłożeniu do wglądu zainteresowanych osób. Informacja o miejscu i czasie wyłożenia zostanie zamieszczona w prasie, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Godów i Starostwa Powiatowego oraz na portalach internetowych. To ważne, by wtedy (w terminie wyłożenia) zgłosić się do Wydziału Geodezji i sprawdzić dane zaproponowane przez geodetów, ponieważ od tych danych zależy m.in. wysokość podatków płaconych w gminie. Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego służy temu, aby już na tym etapie wnieść uwagi o ewentualnych nieścisłościach lub pomyłkach.

Zgodnie z przepisami, uwagi wniesione podczas wyłożenia, zostaną rozpatrzone w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia. Następnie dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego staną się danymi ewidencji gruntów i budynków. Informacja o tym zostanie ogłoszona w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie starostwa.

Wówczas będzie jeszcze jedna okazja, by zgłaszać uwagi do danych zawartych w ewidencji. Każdy, czyjego interesu prawnego będą dotyczyły dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, będzie miał do tego prawo w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji w dzienniku urzędowym województwa.

Ważne, by tych terminów „pilnować”. Zgłoszenie zarzutów do danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków po tych terminach – zgodnie z przepisami – będzie bowiem traktowane jak wniosek o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków i może wiązać się z kosztami po stronie zainteresowanej osoby.

Warto zatem czytać ogłoszenia i informacje, zarówno na stronie i w siedzibie Starostwa, jak i Urzędu Gminy Godów, ponieważ przepisy prawa nie przewidują indywidualnego powiadamiania właścicieli czy dysponentów nieruchomości.

Źródło: www.powiatwodzislawski.pl