UWAGA! KONTROLE INSTALACJI SPALANIA PALIW STAŁYCH

Szanowni Mieszkańcy Gminy Godów

Opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2019 poz. 1931), co wprowadziło zmiany do Indeksu Jakości Powietrza.

W związku z powyższym zaostrzeniu uległy poziomy skutkujące koniecznością wprowadzenia II poziomu ostrzegania oraz III poziomu ostrzegania (tzw. „alarmu smogowego”). W rezultacie „alarm smogowy” na terenie Gminy, w szczególności w fazie kulminacyjnej okresu grzewczego, będzie ogłaszany znacznie częściej, niż miało to miejsce dotychczas.

Jak wiadomo, każde wprowadzenie II lub III poziomu ostrzegania nakłada na Gminę obowiązek przeprowadzenia kontroli pieców, czyli instalacji spalania paliw stałych pod kątem spalania odpadów oraz realizacji zapisów uchwały antysmogowej oraz kontroli w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi.

Gmina ma obowiązek przeprowadzenia minimum pięciu kontroli w czasie trwania alarmu, który ogłasza się na 24 godziny lub na 48 godzin w zależności od prognoz. Obowiązek ten jest „odgórny” i wynika z zapisów planu działań krótkoterminowych, który został przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego dnia 18 grudnia 2017 roku jako część Programu ochrony powietrza (Uchwała nr V/47/5/2017 SWŚ; publikacja w Dzienniku Urzędowym WŚ dnia 28 grudnia 2017 roku). Uwaga. Zgodnie z przepisami za naruszenie przepisów w przedmiotowym zakresie i spalanie w piecach centralnego ogrzewania niedozwolonych paliw oraz odpadów mogą być nakładane kary.

Jednocześnie informujemy, że Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego wypowiedział porozumienie z dnia 27.02.2009 r., wskutek czego z dniem 2 listopada br. zakończono współpracę ze Strażą Miejską w Wodzisławiu Śląskim.

Przedmiotowe kontrole bedą zatem przeprowadzane przez pracowników Urzędu Gminy Godów z możliwą asystą Policji.

Reasumując, prosimy mieszkańców Gminy Godów o przestrzeganie przepisów w zakresie wykorzystywanych paliw w ogrzewaniu posesji oraz wyrozumiałość dla kontrolujących.

 

Z poważaniem,

Wójt Gminy Godów