Ogłoszenie o naborze do projektu

logo Gminy Godów

logo Gminy Godów

Od dnia 23 stycznia br. do 22 lutego br. będzie trwał nabór wniosków do projektu obejmującego montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Godów. O kolejności na liście będą decydowały kryteria punktowe – nie decyduje kryterium kolejności złożenia deklaracji.

Jak to zrobić?

– Musisz być właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym domu jednorodzinnego w Gminie Godów,

– Jeżeli spełnisz warunki wskazane w Regulaminie (wszystkie dokumenty są dostępne poniżej) musisz złożyć wymaganą dokumentację aplikacyjną w trakcie naboru,

– Lista rankingowa uczestników projektu zostanie ustalona na bazie kryteriów punktowych,

– Osoby z listy podstawowej muszą następnie przygotować tzw. weryfikację techniczną sporządzaną przez firmę zewnętrzną, której koszt wynosi około 250 zł,

UWAGA! Warunkiem przyznania dotacji będzie zakwalifikowanie projektu składanego przez Gminę Godów do dofinansowania w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Deklaracja udziału w projekcie – wersja doc oraz wersja pdf.

Wraz z deklaracją należy zlożyć:
– ankietę doboru instalacji:
ankieta fotowoltaika – pdf.
ankieta pompa ciepła – pdf. 
ankieta kocioł na biomasę – pdf.

–    oświadczenia dotyczącego zasiedlenia i oddania do użytkowania nowo budowanego budynku (jeżeli dotyczy),

–     oświadczenia o wymianie pokrycia dachowego w postaci eternitu (jeżeli dotyczy),

–     upoważnienia do reprezentowania przez pozostałych współwłaścicieli (jeżeli dotyczy),

–     pełnomocnictwa notarialnego (jeżeli dotyczy).

–     orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2046 z późn. zm.) (jeżeli dotyczy),

–     decyzji administracyjnej przyznającej świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.) lub Karty Dużej Rodziny przyznanej na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2017 r. poz. 1832 z późn. zm.). (jeżeli dotyczy),

–  postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej (jeżeli dotyczy),

Przedsiębiorca do wniosku załącza dodatkowo:

1.     kopie zaświadczeń o pomocy de minimis lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie albo oświadczenie o wielkości takiej pomocy, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.2));

2.     informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Wszystkie dokumenty muszą być czytelnie wypełnione (wszystkie pola), podpisane przez właściciela / współwłaściciela.

Koszty związane z pozyskaniem załączników pokrywa Wnioskodawca. W przypadku niezakwalifikowania się do Projektu lub nieuzyskania przez Grantodawcę dofinansowania, koszty nie podlegają zwrotowi.

Weryfikacja techniczna spełniająca warunki określone w załączniku nr 5 wymagana będzie po zakwalifikowaniu się na listę podstawową.

W DNIU 29 STYCZNIA 2018 R. ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE NABORU.

SPOTKANIE SIĘ ODBĘDZIE W OŚRODKU KULTURY W GOŁKOWICACH O GODZINIE 17.00.

Zapoznaj się z dokumentami:
Regulamin naboru – pdf. 
Ankieta fotowoltaika – pdf.
Ankieta pompa ciepła – pdf.
Ankieta kocioł na biomasę – pdf.
Wzór umowy montażu – pdf.
Wzór umowy powierzenia grantu – pdf. 
Wzór wniosku o przyznanie grantu – pdf.
Zakres przedsięwzięcia – pdf.
Zakres testów i pomiarów – pdf.
Protokół odbioru – pdf. 
Karta weryfikacji – pdf.
Katalog kosztów – pdf.
Formularz zapytania – pdf.
Wzór wniosku o wypłatę – pdf.
Wymagania dla firm – pdf.
Wzór karty informacji – pdf. 

Informacje w sprawie naboru  można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Godów: Gabriela Brzemia, Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych, tel. + 48 (32) 476 50 65 wew. 39