Informacja w sprawie wypłaty świadczenia rekompensacyjnego z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla

logo Gminy Godów

logo Gminy Godów

Prezydent podpisał 23 października 2017r. ustawę o rekompensacie z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Ustawa wchodzi w życie z dniem 24  października 2017 r. Od tego momentu osoby uprawnione do świadczenia mogą składać wnioski w wyznaczonych do tego miejscach.

Ustawa zakłada jednorazową wypłatę rekompensaty za utracone prawo do świadczenia w wysokości 10 tysięcy złotych netto. Wypłata świadczenia zaplanowana jest do końca 2017 roku. Aby otrzymać rekompensatę uprawniona osoba będzie musiała wypełnić wniosek. Można je składać w centralach spółek i  kopalniach objętych ustawą – lista punktów w załączeniu.

O rekompensatę mogą ubiegać się emeryci i renciści, którzy mieli ustalone prawo do deputatu (w naturze albo ekwiwalentu pieniężnego), a którym świadczenie zawiesiły spółki węglowe. Uprawnione będą też wdowy oraz sieroty otrzymujące renty po górnikach.

Rekompensaty nie otrzymają osoby, które pobierają świadczenie z ZUS.

Szczegóły na stronie Ministerstwa Energii w zakładce

Rekompensaty z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla

Polska Grupa Górnicza – www.pgg.pl

Jastrzębska Spółka Węglowa – www.jsw.pl

Gdzie złożyć wniosek – patrz tutaj

Źródło: www.godow.pl