Wycinka drzew – kolejna zmiana przepisów !!!

wycinkadrzewWracamy do tematu usuwania drzewostanu. Ustawodawca zaostrzył nieco przepisy w tym zakresie – na wycinkę drzew i krzewów z terenu prywatnej posesji nadal nie jest potrzebne zezwolenie jednak zamiar wycięcia drzewa trzeba zgłosić do urzędu gminy.

Sejm uchwalił zmiany do ustawy o ochronie przyrody. Nowe przepisy obowiązują od 17 czerwca br. W przypadku osób fizycznych najważniejszą zmianą jest ograniczenie swobodnej wycinki, którą do tej pory można było prowadzić na należących do nich nieruchomościach. Warunek jest taki, że wycinka ta nie jest związana z prowadzeniem przez te osoby działalności gospodarczej. Pamiętajmy jednak o obowiązku dokonania w urzędzie gminy zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa.

Konieczność zgłoszenia dotyczy zamiaru usunięcia drzew, których pień mierzony na wysokości 5 cm przekracza: 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie takie powinno zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia, pracownik urzędu gminy dokona oględzin drzewa. Drzewo będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od oględzin, pod warunkiem, że organ gminy nie wniesie sprzeciwu. Co istotne, drzewo powinno zostać usunięte przed upływem 6 miesięcy od terminu przeprowadzenia oględzin. W innym wypadku, w razie konieczności usunięcia trzeba będzie dokonać ponownego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa.

Warto również zwrócić uwagę na to, że jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, to organ gminy uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek wniesienia opłaty za usunięcie drzewa.

W przypadku usuwania drzew z nieruchomości znajdujących się we władaniu innych podmiotów (nie osób fizycznych) lub usuwania drzew przez osoby fizyczne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew zależy od wielkości obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm. Wcześniej była to wysokość 130 cm. Zgodnie z nowelizacją ustawy zezwolenie będzie trzeba uzyskać w przypadku usuwania drzew, których obwód na wysokości 5 cm od ziemi będzie przekraczał: 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew – chyba że uzyskanie zezwolenia na ich usunięcie będzie podlegało pod inne wyjątki określone w art. 83 F ustawy o ochronie przyrody.