Nowe zasady w sprawie wycinki drzew

logo Gminy Godów

logo Gminy Godów

Informuje się mieszkańców, iż od 16 czerwca 2017r. obowiązywać będzie kolejna zmiana przepisów dotyczących wycinki drzew na terenie nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej.
Zgodnie z nowymi przepisami osoba, która planuje wycinkę drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, będzie musiała złożyć w urzędzie gminy zgłoszenie, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
a) 80   cm   –   w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
c) 50   cm   –   w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie będzie musiało zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości (numer działki), z której drzewo ma być usunięte, rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Gmina w terminie 21 dni od doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin. Po dokonaniu oględzin organ w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Kolejną ważną zmianą jest, że jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie pozwolenia na budowę a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Żródło: www.godow.pl