Nabór na stanowisko wychowawcy w Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej w Krostoszowicach

herb

Herb Gminy Godów

Kierownik Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Krostoszowicach poszukuje pracownika na stanowisko wychowawcy. Zatrudnienie w filii  Świetlicy w Łaziskach w wymiarze ½ etatu od miesiąca września.

Wychowawcą w placówce wsparcia dziennego może być osoba, która:

1) posiada:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, lub dowolne studia wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,

b) lub co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, a jej władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Osoby spełniające wymagania proszone są o kontakt pod numerem telefonu 32 4727923.