Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

smieci_segregacjaUrząd Gminy w Godowie informuje, iż zgodnie  z  Uchwałą  nr  XXXI/215/2017  Rady  Gminy  Godów  z  dnia  27  marca  2017  r.   w   sprawie     wyboru  metody    ustalenia    opłaty    za   gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2017 r., poz. 1943), od 01 maja 2017 r. wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wynosi:

– w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny 11,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość,

– w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób zmieszany 30,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się jako iloczyn stawki opłaty i danych podanych w złożonej deklaracji [stawka x ilość osób].

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest   zobowiązany   do   złożenia   nowej   deklaracji   w  terminie  14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Ponadto informuje się, że od 01 stycznia 2017 roku do 30 kwietnia 2017 roku wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła:
– w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny 8,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość,
– w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób zmieszany 24,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Indywidualne rachunki bankowe pozostają bez zmian. Więcej informacji można uzyskać w Referacie Podatków i Opłat pod numerem telefonu 32 4765065 wew. 29.