Zmiany w gospodarce odpadami w Gminie Godów

smieci_segregacjaUrząd Gminy Godów informuje, iż w dniu 15 marca 2017r. została zawarta nowa umowa z Firmą EKO-GLOB Janusz Kuczaty z siedzibą w Bełsznicy, przy ul. Raciborskiej 37 na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Godów.

Nowy wykonawca systemu gospodarki odpadami rozpoczyna swoją działalność na terenie Gminy Godów z dniem 1 kwietnia 2017r, jednakże w marcu br. rozpocznie się dystrybucja dodatkowego kubła na odpady zbierane selektywnie w postaci popiołów paleniskowych w ilości 1 szt./posesję. Dostarczane będę również komplety worków do segregacji odpadów takich jak papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale oraz odpady biodegradowalne a także nowe harmonogramy wywozu odpadów.
Dodatkowe kubły na popioły będą dostarczane nieodpłatnie na posesje i odbierane za pisemnym potwierdzeniem odbioru przez właściciela lub użytkownika nieruchomości.
Kubły będą wydzierżawiane na okres trwania umowy z firmą EKO-GLOB, tj. na okres 2 lat.

Z dniem 1 kwietnia 2017r., wchodzą w życie nowe zapisy regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Godów, który zawiera istotne zmiany w gospodarowaniu odpadami na terenie gminy do których należą:

– wprowadzono dodatkową zbiórkę popiołów piecowych w następujących terminach:

  • od 01 października do 30 kwietnia – co najmniej dwa razy w miesiącu
  • od 01 maja do 30 września – jeden raz w miesiącu za wyjątkiem miesięcy czerwiec, lipiec i sierpień, gdzie zbiórka tego rodzaju odpadu nie jest prowadzona.

– zmianie ulega również częstotliwość wywozu odpadów komunalnych zmieszanych w kubłach dla zabudowy jednorodzinnej:

  • od 01 października do 30 kwietnia – co najmniej jeden raz w miesiącu
  • od 01 maja do 30 września – co najmniej jeden raz na dwa tygodnie

– wprowadzono ograniczenia w wywozie odpadów biodegradowalnych, zielonych:

  • odbierane będę 4 worki z bioodpadami jednorazowo, zwiększone ilości tego odpadu właściciel będzie zobowiązany przekazać nieodpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skrbeńsku przy ul. Piotrowickiej lub kompostować na własnej posesji

– częstotliwość wywozu odpadów biodegradowalnych przedstawia się następująco:

  • od 01 listopada do 31 marca  –  jeden wywóz na miesiąc
  • od 01 kwietnia do 31 października – jeden wywóz na dwa tygodnie

Częstotliwość odbioru pozostałych odpadów zbieranych selektywnie, tj. papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale, pozostała bez zmian.

www.godow.pl