Uwaga !!! Zagrożenie ptasią grypą

ptasia-grypa-W związku ze zidentyfikowanym na terenie Gminy Godów zagrożeniem związanym z ptasią grypą, Urząd Gminy Godów informuje, że przedstawiciele inspekcji weterynaryjnej i powiatowi lekarze weterynarii kontrolują wszystkie gospodarstwa na terenie Gminy Godów. Kontrola ma potrwać do 10 lutego włącznie.

Na dzień dzisiejszy na terenie gminy nie stwierdzono ogniska, lecz zagrożenie jest prawdopodobne.

W związku z powyższym przypomina się o obowiązku przestrzegania przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków”. Do podstawowych obowiązków właścicieli drobiu należą:

  1. trzymanie drobiu (kur, kaczek, gęsi itp.) w zamknięciu, ponieważ ogranicza to kontakt z dzikimi ptakami i zmniejsza ryzyko zakażenia wirusem od dzikiego ptactwa,
  2. Zabezpieczenie paszy i wody dla ptactwa domowego przed dostępem dzikich ptaków, utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki i nie pojenie drobiu wodą pochodzącą z tych zbiorników,
  3. przestrzeganie zasad bioasekuracji, wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z kurników, w których jest utrzymywany drób, maty można wykonać samemu np. z gąbki 1×1 m nasączonej odpowiednim preparatem (np. VIRKON S, HYPEROX),
  4. stosowanie w gospodarstwie odzieży ochronnej i mycie rąk po kontakcie z drobiem,
  5. zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób (zgłoszenia można dokonać także u sołtysa),
  6. zawiadamianie organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego lekarza weterynarii o wystąpieniu u drobiu objawów chorobowych lub padnięć u drobiu i ptaków.

Niestosowanie się do zaleceń grozi nałożeniem kary finansowej.

Uwaga!!

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo niebezpieczny dla gospodarstw hodowlanych. Pojawienie się ogniska ptasiej grypy czyli wystąpienie jednego chorego osobnika oznacza konieczność wybicia nie tylko całej populacji, ale także wszystkich sztuk drobiu w promieniu trzech kilometrów. W tym przypadku na granicach strefy zapowietrzonej na jezdniach zostaną również ustawione maty dezynfekcyjne dla pojazdów drogowych.

Żródło: www.godow.pl