Zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie od 1 stycznia 2017r.

logo Gminy Godów

logo Gminy Godów

Urząd Gminy Godów informuje, że przystępuje się do zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie poprzez wprowadzenie dodatkowej selektywnej zbiórki odpadów takich jak popioły i żużle paleniskowe.

Nowe unormowanie prawne zostaje wprowadzone ze względu na bardzo duży udział popiołów i żużli w ogólnej masie zmieszanych odpadów komunalnych sięgający 80% w okresie zimowym. Dlatego też zasadnym jest wprowadzenie dodatkowej zbiórki tych odpadów w sposób selektywny.

Planuje się wprowadzić zbiórkę popiołów i żużli w następujących terminach:
od 01 października do 30 kwietnia ? co najmniej 2 razy w miesiącu
od 01 maja do 30 września ? jeden raz w miesiącu

Zmianie ulega również częstotliwość wywozu odpadów komunalnych zmieszanych w kubłach:
od 01 października do 30 kwietnia ? co najmniej 1 raz w miesiącu
od 01 maja do 30 września ? co najmniej 1 raz na dwa tygodnie

Zmiany zostaną wprowadzone po podjęciu uchwały przez Radę Gminy Godów i będą obowiązywały od 1 stycznia 2017r.