Dofinansowanie do zakupu podręczników „Wyprawka szkolna”

książka

Wyprawka szkolna

Urząd Gminy w Godowie informuje, że na podstawie Uchwały nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. ? ?Wyprawka szkolna? oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z dnia 18 lipca 2016 r. poz. 1045) rozpoczęła się realizacja Rządowego Programu Pomocy Uczniom „Wyprawka szkolna” w 2016 r.

W roku szkolnym 2016/2017 pomoc skierowana zostaje do:

-uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej (posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej ?ustawą?, uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy VI szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum.

Pomoc w postaci dofinansowania zakupu podręczników może być udzielona na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby ? za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych,  osób prowadzących rodzinny dom dziecka).

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Godów, tj. do dnia 9 września 2016 r.

Informacje ogólne:

Rozporządzenie:

Wniosek: